“ทุ่มพันล้านผุดอุโมงค์เชื่อม “มหาราช” กทม.จัดระเบียบรอบสนามหลวง-เกาะรัตนโกสินทร์
กรุวเทพมหานคร ทุ่ม 1.1 พันล้าน ผุด 3 อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน จัดระเบียบการจราจร ปรับภูมิทัศน์สนามหลวง เพิ่มห้องน้ำ ห้องส้วม โถงพักคอย รับนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติกว่า 35,000 คนต่อวัน แห่ชมโบราณสถาน สถานที่ประวัติศาสตร์ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รอเสนอรูปแบบคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ก่อสร้างในปี 63 เสร็จปี 64”

กรุงเทพมหานคร เปิดเผย ว่า ในการประชุมคณะผู้บริหาร กทม มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน จำนวน 2 โครงการ วงเงินก่อสร้างรวม 1,125 ล้านบาท โดยอนุมัติให้ใช้งบประมาณก่อสร้างผูกพันในปี 2563-2564 ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จำนวน 2 จุด วงเงิน 945 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ได้แก่ อุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลาน จุดที่ 1 ระยะทาง 96 เมตร พื้นที่รวม 6,280 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำชาย 21 ห้อง ห้องน้ำหญิง 55 ห้อง โถงพักคอยและทางเดิน อาคารกองอำนวยการ

และอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จุดที่ 2 ระยะทาง 37 เมตร พื้นที่รวม 350 ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช วงเงิน 180 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ระยะทาง 90 เมตร พื้นที่รวม 1,146 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำชาย 15 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง โถงพักคอย ทางเดิน และงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

“โครงการไม่ต้องทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA แต่ทำ IEE หรือรายงานผลกระทบเบื้องต้น แต่เนื่องจากโครงการอยู่ในพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ จะต้องเสนอรูปแบบการก่อสร้างให้กับคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าพิจารณาเห็นชอบก่อน จากนั้น กทม.ถึงจะเดินหน้าโครงการ เพื่อดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีตามที่กรมศิลปากรกำหนดแล้วเสร็จ จากนั้นถึงจะเดินหน้าก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างภายในปีงบประมาณ 2563 ใช้เวลาก่อสร้าง 540 วัน หรือประมาณปีเศษ ตามแผนจะให้เสร็จในปี 2564”
สำหรับโครงการนี้ กทม.มีความต้องการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 35,000 คน

โดยส่งผลกระทบกับการจราจร ความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว ประกอบกับไม่มีพื้นที่รองรับในส่วนห้องน้ำไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ทำให้ กทม มีแนวคิดที่จะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณถนนมหาราช เพื่อจัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ไม่ต้องเดินข้ามถนน รวมถึงเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณสนามหลวงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสมเป็นสถานที่สำคัญของประเทศชาติ

ปัจจุบันการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ มีความสะดวกมากขึ้น จากการที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อ-ท่าพระ โดยมีสถานีสนามไชยที่อยู่ใกล้กับโบราณสถาน เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ ศาลหลักเมืองฯลฯ